POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH www.aquasolution.pl

I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Aleksandra Fredry 2, 30-605 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601566, NIP 6793122639, REGON 363711926, kapitał zakładowy 25 000 złotych, jest właścicielem strony internetowej i serwisu internetowego www.aquasolution.pl. Będąc administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych użytkowników strony i serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922) oraz wypełnia obowiązki z niej wynikające nałożone na niego jako na Administratora danych osobowych, przy szczególnym uwzględnieniu uprawnień Użytkowników do wglądu do ich własnych danych, żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawa do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powyżej wskazanej ustawy.

2. Ewa Radłowska, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Radłowska Alliance w Krakowie, adres: ul. Krasowa 24, 30-376 Kraków, NIP 9930033895, REGON 121551048, jest właścicielem sklepu internetowego, działającego w domenie www.aquasolution.pl. Będąc administratorem danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych klientów sklepu „AQUA SOLUTION”, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922) oraz wypełnia obowiązki z niej wynikające nałożone na niego jako na Administratora danych osobowych, przy szczególnym uwzględnieniu uprawnień Użytkowników do wglądu do ich własnych danych, żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawa do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powyżej wskazanej ustawy.

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

ADO – rozumie się przez to administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, którymi są Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub Ewa Radłowska;

Administratorze – rozumie się przez to Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub Ewę Radłowską;

Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dobrowolnie podała swoje dane osobowe w celu skorzystania z usług świadczonych w ramach strony internetowej i serwisu internetowego lub sklepu internetowego w ramach domeny www.aquasolution.pl;

Polityce – rozumie się przez to niniejszy dokument;

Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922);

Serwisie internetowym – rozumie się przez to stronę internetową i serwis internetowy oraz sklep internetowy dostępne pod adresem www.aquasolution.pl;

4. Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników znajdują się w zbiorach zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

II. PLIKI COOKIES

1. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

    zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać adresu e-mail i hasła;

    ograniczenia ilości pokazywanych reklam, jak również w celu dostarczenia i dopasowania ich treści do zainteresowań Użytkowników.

2. Stosowane przez Administratora piki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować je indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat tych plików cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

III. DANE OSOBOWE

1. ADO zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą oraz na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa każdorazowo zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, jak również w celach informacyjnych, statystycznych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje zawarte w formularzach rejestracyjnych wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług, w tym przekazywania informacji i komunikatów dotyczących i związanych ze świadczonymi usługami, w tym informacji i materiałów dotyczących tematyki Serwisu internetowego.

4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Administratora. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej biuro@aquasolution.pl lub tradycyjne za pośrednictwem poczty na adres: Aqua Solution sp. z o. o. ul. Aleksandra Fredry 2 30-605 Kraków. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, podmiotowi świadczącemu usługi prawne i księgowe). Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:

   a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

   b. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

5. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

   a. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi,

   b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

   c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie, ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.