Regulamin strony i serwisu internetowego www.aquasolution.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem strony internetowej i serwisu internetowego www.aquasolution.pl jest Aqua Solution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie ul. Aleksandra Fredry 2, 30-605 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601566, NIP 6793122639, REGON 363711926, kapitał zakładowy 25 000 złotych.

2. Niniejszy regulamin:

a) określa zasady korzystania ze strony internetowej i serwisu internetowego www.aquasolution.pl przez Użytkowników;

b) rodzaje i zakres usług udostępnianych na stronie www.aquasolution.pl w szczególności zasady prowadzenia sprzedaży internetowej za pośrednictwem strony www.aquasolution.pl przez Ewę Radłowską, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Alliance Ewa Radłowska w Krakowie ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków, NIP 9930033895, REGON 121551948

c) tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Właściciela Serwisu

d) tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych

3. Podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte zostały w Polityce prywatności.

4. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

a) Regulamin - nieniejszy regulamin strony internetowej i serwisu internetowego www.aquasolution.pl

b) Sklep internetowy - część serwisu internetowego poświęcona sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet, która realizowana jest przez Ewę Radłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Alliance Ewa Radłowska w Krakowie, adres ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków, NIP 9930033895, REGON 121551048, posiadający odrębny regulamin świadczenia usług, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

c) Regulamin sklepu internetowego - dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy

d) Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność korzystająca z serwisu

e) Usługi - usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu

f) Serwis - strona i serwis internetowy www.aquasolution.pl działające na podstawie Regulaminu, obejmujące wszystkie zamieszczone treści i funkcjonalności

g) Treści (content) - wszelkiego rodzaju materiały, w tym treści stanowiące utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.

h) Informacja handlowa - jakakolwiek informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi 

i) Właściciel Serwisu - Aqua Solution spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000601566, NIP 6793122639, REGON 363711926, kapitał zakładowy 25 000 złotych

j) Webmaster - osoba wyznaczona do zarządzania Serwisem internetowych w imieniu Właściciela Serwisu. Wszelkie sugestie dotyczące Serwisu można zgłaszać do Webmastera na adres e-mail: biuro@aquasolution.pl

k) Pliki cookies - pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej www.aquasolution.pl do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała

§ 2 WYMAGANIA PRAWNE

1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo zapoznać się z Regulaminem sklepu internetowego.

2. Regulamin oraz Regulamin sklepu internetowego w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce strony www.aquasolution.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Właściciela Serwisu.

3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: www.aquasolution.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

4. W zakresie nieuregulowanym w nieniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

6. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne takie jak

a) oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android; przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23),  Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;

b) włączona obsługa Cookies,

c) do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader 2.

§4 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku chęci skorzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest dodatkowe zapoznanie się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i zaakceptowanie jego treści.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Administratora Serwisu.

§ 5. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Właściciel Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje usług:

a) udostępnianie Treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacji handlowych, materiałów reklamowych produktów własnych oraz partnerów biznesowych, informacji o produktach i usługach, itp.

b) wysyłanie za zgodą Użytkownika newslettera lub innych wiadomości elektronicznych;

2. Właściciel Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

3. Właściciel Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.

5. Właściciel Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych do serwisów internetowych. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

6. Sprzedaż towarów i usług ofertowana w ramach Sklepu internetowego realizowana jest przez podmiot zewnętrzny na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie sklepu internetowego.

§ 6. SKLEP INTERNETOWY

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.aquasolution.pl jest własnością Ewy Radłowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Radłowska Alliance w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków, NIP 9930033895, REGON 121551048.

2. Zasady funkcjonowania Sklepu internetowego określa Regulamin sklepu internetowego, z którego treścią można zapoznać się klikając tutaj.

3. Dokonując zakupu Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na warunki zawarte Regulaminie sklepu internetowego. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne ale wymaga akceptacji jego Regulaminu. Jedyne płatności jakie Użytkownik zobowiązany jest ponieść, to koszty związane ze złożonym zamówieniem: cena towaru, wartość dostawy, ewentualne koszty związane z płatnością, jeśli istnieją po stronie Użytkownika oraz koszty za dodatkowe usługi wybrane przez Użytkownika.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie, np. newsletter wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Właściciela Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Właściciela Serwisu.

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności.

3. Administratorem danych osobowych na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami) spółka Aqua Solution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków  W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego, w zakresie w jakim Użytkownik udostępnił swoje dane osobowe w celach związanych ze Sklepem internetowym, administratorem danych osobowych będzie Ewa Radłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Radłowska Alliance w Krakowie, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków.

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.

5. Właściciel Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami).

6. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w górnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą akceptacji niniejszego Regulaminu oraz informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone są w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

§ 8. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest spółka Aqua Solution sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3, 30-105 Kraków.

2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Aqua Solution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Fredry 2, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.

3. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: https://www.aquasolution.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Aqua Solution sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3  z wyjątkiem praw do Sklepu internetowego. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem strony www.aquasolution.pl należą do Ewy Radłowskiej. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Właściciela Serwisu lub wykorzystywanych przez Właściciela Serwisu za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).

5. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.

6. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

§ 9. REKLAMACJA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@aquasolution.pl

2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:

• imię i nazwisko Użytkownika,

• dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail

• opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Właściciel Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Właściciel Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Właściciela Serwisu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Właściciela Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Integralną część Regulaminu stanowią Polityka prywatności oraz regulamin Sklepu internetowego dostępne w stopce niniejszego Serwisu.